Nga 29-07-2018, Abagwere bategekere omukolo gwa kwijukira olunaku Abagwere owe basuniire ekibono kya Kibbumba, Endagaano empyaka omu lutumu lwabwe. Omukolo ogwo gwalibba ku ST James COU e Budaka. Baaniriza abantu bonabona okwiza okubbaawo era n’okuwagira omukolo gunu.

Nga 29-07-2018, Abagwere bategekere omukolo gwa kwijukira olunaku Abagwere owe basuniire ekibono kya Kibbumba, Endagaano empyaka omu lutumu lwabwe. Omukolo ogwo gwalibba ku ST James COU e Budaka. Baaniriza abantu bonabona okwiza okubbaawo era n’okuwagira omukolo gunu.

Abagwere bategekere omukolo

Ng’aabiri na mwenda omweri gwomusanvu, omwanka 2017, rwabbaire lunaku olwayuuguumirye obugwere yenayena era n’oYuganda ng’eigwanga. Olwo niirwo olunaku Abagwere owe basuniire ekibono kya Kibbumba, Endagaano empyaka omu lutumu lwabwe. Nakuboneire abaBwere bonabona nga bali ooti bawoireyo, era ng’amanzira gonagona abantu amanindo bagalingiriirye Budaka omu kisaawe ky’eisaza. Oku lunaku olwo, Abagwere babbaire ooti muntu abyaire abaana abasatu ooba abana, ant babbaire basunire Endagaano empya, efirimu ya Yesu, n’Endagaano Empyaka ey’amadoboozi.

Omukolo gunu gwasigaire omu byafaayo by’e Bugwere, era n’ebya Uganda. N’olw’ekyo,  Nga 29-07-2018, Abagwere bategekere omukolo gwa kwijukira olunaku olwo. Omukolo ogwo gwalibba ku ST James COU e Budaka. Baaniriza abantu bonabona okwiza okubbaawo era n’okuwagira omukolo gunu.

(Gasyodo Mitala)

EISANGAALO E BUGWERE

Emyaka ooti-so makumi aana na itaanu egibitire, aBagwere batandiikire okusuna ekibinyibinyi kyo’kubba n’ebiwandiike omu Lugwere. Kinu tikyabbaire kyangu olw’okubula obukugu, empiiya n’ebyokukolesya omwitamba eryo. Ng’olugero owerukoba luti enkabi oKibbumba egyabisira omutaki tiguvunda, oKibbumba yalungamirye omwami Samu Mubala okukwatagana n’aba Summer Institute of Linguistics, ababbeereire aBagwere okutuuka oku buwanguli bw’okusuna eNdagaano eMpyaka omu Lugwere.

Eizo nga 29/07/2017 kyatokotere nga tikisaanikire aadi E Budka omu kisaawe ky’eisaza, aBagwere nga basuna eBbaibbuli eNdagaano eMpyaka omu lutumu lwabwe. Lunu lwabbaire lunaku lw’ebyafaayo omu Bugwere n’eeri aBagwere bonabona abali omu mawanga g’e nza.  Omukolo gunu gwetabireku abantu abeera nga mwotaire ab’ebitiisya, ab’eby’obufugi, abanadiini, ab’eby’obuwangwa, aamo n’abantu abandi.

Omugeni omukulu oku mukolo gunu yabbaire niiye  oPulezidenti wa Uganda  ow’ekitiisya Yoweri Kaguta Museveni. Yasookere kulambuula bifo ebitali bimo ng’asooka n’okulambuula egibombekere ekiijukizo ky’okutongola eBbaibbuli y’oLugwere.                                                                                                                                                Awo giyazwire kaisi n’acaalira ekifo bati “Bible garden”, egiyakomere omusaale ogw’okwewukiriryaku olunaku lunu.

Oluzwanyuma yaigiire ekisaawe omu kitiisya ekinene aamo n’ab’ekitiisya abandi ng’akubbembeire niiye ow’entebe yokutaanu e Budaka omwami Samuel Mulomi..

Omu ntumulaye, yasiimire ino era n’ayozaayoza aBagwere olw’ekyo ekibasunire. Yakubirizire abantu okwekuuma n’okwekinga endwaire egitali gimo beezye okubba nga boomi. Oku nkomerero, yawaireyo obukaire makumi aabiri n’asuubiza n’obundi Kinaana bubbeere eitamba ly’okugaluca eNdagaano eNkaire. Ab’eBudaka Towuni Kanso bona tibazwereiremu aawo. Yabasuubizire obukaire kikumi bubabbeere okumaliirirya ekizimbe ekibbaire kigaine okuwa.

Akulira akakiiko k’okutongola eBbaibbuli y’oLugwere oBisyopu Vicent Watolya yaanirizire abagenibe bonabona ni yebeebalya okwerekereza ni baize oku mukolo gunu ogw’ebyafaayo omu Bugwere, n’abakubiriza n’okugula eBbaibbuli.

Abamo oku bantu abasookere okugula eBbaibbuli niibo abagirwaineku, obeete bakawonaawo. Beeyunire mangu okugula nga baseega bati gidemba ni giwaawo ibo ni bafiirwa ekibandifiire nga bakaali kukibona.

Omukolo Gwetabireku abembi n’ab’ebinyumyo bingi, era gwawoire ng’abantu banyeenya kunyeenya agalibba enjole.

Ng’oYesu oweyagabulanga abantu, omukolo gwabbaireku n’okusala okeeki. Kanu kabbaire kabonero akairya aBagwere bonabona obumo. Ominisita era nga niiye omukwenda w’abacaala omu palamenti okuzwa omu disitulikiti y’e Kibuku omucaala oNamuyangu, yakubirizire aBagwere bonabona okwerabira enjawukana gyabwe baire obumo olw’omukolo gunu.

Omukolo bagwigairewo kaisi onamungi w’omuntu ni yeesuka omu kisaawe okubona efirimu ya Yesu ey’oLugwere. Abasinga obungi batyaime ansi bonabona nga beekalikisya ku lutimbe, ngabuli moiza tiyeegomba n’okubbalya eriiso.  

Olw’okunyumirwa okunene eino, abantu babbaire nga tibataka batoolewo efirimu newankubbaire ng’oikendi yagezeryeku okutaka okutoonya. Basalirewo kwebonera firimu okutuuca oweyaboireku mu ndikiirya.

 (Gasyodo Mitala Erunayo)

EKIBBAIRE E BUGWERE KIBBAIRE KIITIRIRI

Ominisita Rukiya Nakadama ayanika ebbendera ya bwaikumbaania bwa bugwere.

   Olwatyanu nga 09/07/2016 lubbaire lunaku lw’ebyafaayo omu bugwere. OIkumbaania wa Bagwere oWeyabire John akolere ekiijukizo olw’okumala emyaka emibiri buca nga atyama oku ntebe, n’okumala emyaka makumi aabiri na itaanu omu bufumbo n’oItuuluulawe. Omukolo gunu gubbaire aadi e Budaka omu kisaawe ky’eisaza. Abakabaka abandi bangi ababbaireyo, ng’oomwo niimwo omuli oMukuuka owa Bagisu, oMorimor owa Bateeso, oSabanyala, oSabaruuli, oSenkulu okabaka wa Banyole, n’abandi bangi abatumire ababaka. Ebinyumyo bingi bikubbire nga baaniriza oIkumbaania. Embaire n’onamadu, n’otongoli byonabyona bivugiire aamo, n’ombonera aBagwere owebagwaizuka amansa. OIkumbaania akomere omusaale e Kadama ng’akabonero k’okwebukiriryangaku olunaku lunu.

  Oluzwanyuma, ominisita w’obubyale n’obuwangwa ow’ekitiisya Rukiya Nakadama akulembeire omukolo gw’okwanika ebbendera ya bwaikumbaania bwa bugwere aakati omu kujaagaana okw’amaani. Wabbairewo n’omwoleso gw’ebintu ebitali bimo, nga mwotaire n’ebitabo by’olugwere  okuzwa omu kitongole ekigaluca eBbaibbuli omu Lugwere.

                                             Omwoleso gw’ebitabo by’olugwere

 Omukolo gufundikiire n’okwibula ekiibulo oIkumbaania n’oItuuluula ekibategekeire abageni baabwe. Basalire okeeki ni bagawula abantu bonabona ni balya ni bakubbamu n’engalo, ekibbaire aadi kibbaire kyetaagisya muntu kweboneraku na gage.  

(Mitala Gasyodo)

Olunaku lw’okujagunza n’okwijukira entumu gy’obubyale

Nga 23 ogwolubereeberya, lunaku  ekyalo kyona kyona olukyakulirirye okujaguzirangaku n’okwebukiriryaku   entumu gy’obubyale. Oly’okubba omugwolubereeberye omu Uganda babbaire mu kampeini, bagusendereyo. N’olw’ekyo, omukolo gunu gwabbairewo nga musanvu kumunaana ogwokuna nkumiibiriikuminamukaaga, omu National Theatre e Kampala . Omulamwa gw’omwaka gunu gwabbaire, Okusoma okw’omutindo: Omulimo entumu gy’obubyale ogu gikolere okuniinisya ebizwa omu by’okwega omu Uganda.

Nga musanvu, Lwabbaire lunaku lw’okwolesa bitabo, n’eby’okusoma ebindi okuzwa omu bitongole eby’enjawulo.Eizo nga munaana, lwabbaire lunaku lw’okutumula na kunyumya ku ntumu gy’obubyale. Omugeni omukulu, yabbaire niiye ow’ekitiisya Rukiya Nakadama Isanga. Abatumuli abandibabbaire: Muc. Margret Nankinga, Dr. RobinahKyeyune, Dr. Charles Tonny Mukasa-Lusambu, Muc. Naumo Juliana Kuruhiira, n’o Godfrey Sentumbwe. Abatumuli bonabona kakasire bati entumu egy’obubyale niigyo egikola omusingi kaisia baanani beeganakusa.

Omukolo gwabbaireku n’ebinyumyo bingi, nga mwotaire embuutu, bakisimba, n’emizeenyo egindi mingi. Onamungi  w’omuntu yakumbaanire okuzwa buli mu nsonda ya Uganda, n’ebyalo ebindi okwiza okwataba okumukolo gunu.

Lugwere

Comments

Nzogi

09.02.2016 09:06

Mukulu Gasyodo weebale okwingira. Nkakasa nti omu kanapamako oliyo n'ebisa bingi ebikwata oku Lugwere oba ebiri omu Lugwere ebyoyezya okugabana naiswe okubitira oku mukutu gunu. Nsigaire neesunga

Gasyodo Mitala Erinayo

03.07.2015 10:24

Nsiima ino eitamba ly'ekibula kinu, era zena ntaka okukyegaitaku. Mwebale ino oKibbumba abongere enkabi.

Latest comments

29.11 | 05:08

Nzjaako akatinko in English

30.10 | 17:22

Thanks for the updates.

19.10 | 20:16

Bamuyita batya

19.10 | 20:14

Kyayi mu luganda

Share this page